قضای‌ روزه

س ٨٠٨ : هجده روز روزه به علت مسافرت در ماه رمضان برای‌ انجام مأموریت دینی‌ بر عهده ام می‌ باشد، وظیفه من چیست؟ آیا قضای‌ آنها بر من واجب است؟

ج: قضای‌ روزه های‌ ماه رمضان که بر اثر مسافرت از شما فوت شده، واجب است.

 

س ٨٠٩ : اگر کسی‌ برای‌ گرفتن روزه قضای‌ ماه رمضان اجیر شود و بعد از زوال افطار کند، آیا کفاره بر او واجب است یا خیر؟

ج : کفاره بر او واجب نیست.

 

س ٨١٠ : کسانی‌ که در ماه رمضان برای‌ انجام وظیفه دینی‌ در مسافرت هستند و به همین دلیل نمی‌ توانند روزه بگیرند، اگر در حال حاضر بعد از چند سال تأخیر، بخواهند روزه بگیرند، آیا پرداخت کفاره بر آنها واجب است؟

ج: اگر قضای‌ روزه ماه رمضان را به علت استمرار عذری‌ که مانع روزه گرفتن است، تا ماه رمضان سال آینده به تأخیر انداخته باشند، قضای‌ روزه هایی‌ که از آنان فوت شده کافی‌ است، و واجب نیست برای‌ هر روزی‌ یک مد طعام فدیه بدهند، هر چند احتیاط در جمع بین قضا و فدیه است. ولی‌ اگر تأخیر در قضای‌ روزه به خاطر سهل انگاری‌ و بدون عذر باشد، جمع بین قضا و فدیه بر آنها واجب است.

 

س ٨١١ : شخصی‌ به مدت ده سال بر اثر جهل نماز نخوانده و روزه نگرفته است، فعلا توبه نموده و به سوی‌ خدا بازگشته و تصمیم بر جبران آنها گرفته است، ولی‌ توانائی‌ قضای‌ همه روزه های‌ فوت شده را ندارد و مالی‌ هم ندارد که با آن کفاره هایش را بپردازد، آیا صحیح است که فقط به استغفار اکتفا کند؟

ج: قضای‌ روزه های‌ فوت شده در هیچ صورتی‌ ساقط نمی‌ شود، ولی‌ نسبت به کفاره افطاره عمدی‌ ر و زه ماه رمضان، چنانچه قدرت بر روزه دو ماه و یا اطعام شصت مسکین برای‌ هر روز نداشته باشد، باید به هر تعداد فقیر که قادر است غذا بدهد و احتیاط آن است که استغفار نیز بکند و اگر به هیچ وجه قادر به دادن غذا به فقرا نیست فقط کافی‌ است که استغفار کند یعنی‌ با دل و زبان خود بگوید استغفرالله از خداوند بخشایش می‌ طلبم.

 

س ٨١٢ : من به علّت عدم قدرت مالی‌ و بدنی‌ نتوانستم برای‌ انجام کفاره هائی‌ که بر من واجب شده بود روزه بگیرم و یا به مساکین اطعام نمایم و در نتیجه، استغفار نمودم لکن به لطف الهی‌ اکنون توان روزه گرفتن یا اطعام نمودن دارم، وظیفه ام چیست؟

ج: در فرض مرقوم، انجام کفاره لازم نیست گر چه احتیاط مستحب آن است که انجام داده شود.

 

س ٨١٣ : اگر شخصی‌ بر اثر جهل به وجوب قضای‌ روزه تا قبل از ماه رمضان سال آینده قضای‌ روزه هایش را به تأخیر اندازد، چه حکمی‌ دارد؟

ج: فدیه تأخیر قضای‌ روزه تا ماه رمضان سال بعد، بر اثر جهل به وجوب آن ساقط نمی‌ شود.

 

س ٨١۴ : فردی‌ که به مدت صدو بیست روز روزه نگرفته، چه وظیفه ای‌ دارد؟ آیا باید برای‌ هر روز شصت روز روزه بگیرد؟ و آیا کفاره بر او واجب است؟

ج: قضای‌ آنچه از ماه رمضان از او فوت شده، بر او واجب است، و اگر افطار عمدی‌ و بدون عذر شرعی‌

بوده، علاوه بر قضا، کفاره هر روز هم واجب است که عبارت است از شصت روز روزه یا اطعام شصت فقیر و یا دادن شصت مد طعام به شصت مسکین که سهم هر کدام یک مدّ است.

 

س ٨١۵ : تقریبا یک ماه روزه گرفته ام به این نیت که اگر روزه ای‌ بر عهد هام باشد قضای‌ آن محسوب شود و اگر روزه ای‌ بر عهده ام نیست به قصد قربت مطلق باشد، آیا این یک ماه روزه به حساب روزه های‌ قضائی‌ که بر ذمّه دارم، محسوب می‌ شود؟

ج: اگر به نیت آنچه که در زمان روزه گرفتن شرعا مأمور به آن بوده اید، اعم از روزه قضاء یا مستحبی‌، روزه گرفته اید و روزه قضا هم برعهده شما باشد، به عنوان روزه قضاء محسوب می‌ شود.

 

س ٨١۶ : کسی‌ که نمی‌ داند چه مقدار روزه قضا دارد و با فرض داشتن روزه قضا روزه مستحبی‌ بگیرد، اگر معتقد باشد که روزه قضا ندارد، آیا به عنوان روزه قضا محسوب می‌ شود؟

ج: روزه هائی‌ را که به نیت استحباب گرفته به جای‌ روزه قضایی‌ که ب ر عهده اش هست، محسوب نمی‌ شود.

 

س ٨١٧ : نظر شریف جنابعالی‌ درباره شخصی‌ که بر اثر جهل به مسأله، عمداً روز ه اش را افطار کرده، چیست؟ آیا فقط قضا بر او واجب است یا اینکه کفاره هم باید بدهد؟

ج: اگر به سبب بی‌ اطلاعی‌ از حکم شرعی‌، کاری‌ را انجام دهد که روزه را باطل می‌ کند  مثل اینکه نمی‌ دانست خوردن دارو نیز مانند سایر خوردنیها روزه را باطل می‌ کند و در روز ماه رمضان دارو خورد روزه اش باطل است و باید آن را قضا کند ولی‌ کفاره بر او واجب نیست.

 

س ٨١٨ : کسی‌ که در اوائل سن تکلیف بر اثر ضعف و عدم توانائی‌، نتوانسته روزه بگیرد، آیا فقط قضا بر او واجب است یا قضا و کفاره با هم بر او واجب است؟

ج: اگر گرفتن روزه برای‌ او حرجی‌ نبوده و عمداً افطار کرده، علاوه بر قضا، کفاره نیز بر او واجب است و اگر خوف داشته باشد که اگر روزه بگیرد مریض شود، فقط قضای‌ روز هها بر عهده او می‌ باشد.

 

س ٨١٩ : کسی‌ که تعداد روزهائی‌ که روزه نگرفته و مقدار نمازهایی‌ را که نخوانده نم ی‌ داند، وظیف ه اش چیست؟ کسی‌ هم که نمی‌ داند روزه اش را بر اثر عذر شرعی‌ افطار کرده و یا عمداً آن را خورده است، چه حکمی‌ دارد؟

ج: جایز است که به قضای‌ آن مقدار از نماز و روزه هایش که یقین به فوت آنها دارد، اکتفا نماید، و در صورت شک در افطار عمدی‌ کفاره واجب نیست.

 

س ٨٢٠ : اگر شخصی‌ که در ماه رمضان روزه دار است، در یکی‌ از روزها برای‌ خوردن سحری‌ بیدار نشود و لذا نتواند روزه را تا غروب ادامه دهد و در وسط روز حادثه ای‌ برای‌ او اتفاق بیفتد و روزه را افطار کند، آیا یک کفاره بر او واجب است یا کفاره جمع؟

ج: اگر روزه را تا حدی‌ ادامه دهد که روزه بر اثر تشنگی‌ و گرسنگی‌ برای‌ او حرجی‌ شود و در نتیجه آن را افطار نماید، فقط قضا بر او واجب است و کفاره ای‌ ندارد.

 

س ٨٢١ : اگر شک کنم در اینکه اقدام به گرفتن قضای‌ روزه هائی‌ را که بر عهده ام بوده، کرده ام یا خی رتکلیف من چیست؟

ج: اگر یقین به اشتغال قبلی‌ ذمّه خود دارید، واجب است به مقداری‌ که موجب یقین به انجام تکلیف می‌ شود، روزه قضاء بگیرید.

 

س ٨٢٢ : کسی‌ که هنگام بلوغ فقط یازده روز از ماه رمضان را روزه گرفته و یک روز را هم در موقع ظهر افطار کرده و در مجموع هجده روز روزه نگرفته است، و در مورد آن هجده روز نمی‌ دانسته که با ترک عمدی‌ روزه کفاره بر او واجب است، چه حکمی‌ دارد؟

ج: اگر روزه ماه رمضان را از روی‌ عمد و بدون عذر شرعی‌ افطار کرده، باید علاوه بر قضا، کفاره هم بدهد اعم از اینکه هنگام خوردن روزه عالم به وجوب کفاره و یا جاهل به آن باشد.

 

س ٨٢٣ : اگر پزشک به بیماری‌ بگوید که روزه برای‌ شما ضرر داد و او هم روزه نگیرد، ولی‌ بعد از چند سال بفهمد که روزه برای‌ وی‌ ضرر نداشته و پزشک در تشخیص خود اشتباه کرده است، آیا قضا و کفاره بر او واجب است؟

ج: اگر از گفته پزشک متخصص و امین و یا از منشأ عقلائی‌ دیگر، خوف از ضرر پیدا کند و روزه نگیرد، فقط قضا بر او واجب است.

———————————-

کلیه نظرات طبق نظر مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای می باشد .

 

ما تا ظهور ایستاده ایم

اللهم عجل لولیک الفرج

 


طبقه بندي: روزه  
برچسب ها: , , , , , ,

 
خورشید آل یاسین
۲۵ تیر ۱۳۹۰

۴ نظر به احکام قضای‌ روزه واجب رمضان

  1. نجمه می‌گه:

    من هم اکنون دوازده ساله هستم و سه سال قبل هرزمان که روز ه می گرفتم به دلیل ضعف جسمانی سردرد می گرفتم وحلم بدمی شد به همین دلیل دراین سه سال روی هم رفته حدودا شانزده روز روه گرفتم حالا باید فقط قضای ان هارا بگیرم یا کفاره هم دارد

» ارسال دیدگاه

کلیه حقوق این سایت ، متعلق به گروه فرهنگي خورشید آل یاسین می باشد و استفاده از مقالات با ذکر منبع بلامانع است .